Tài liệu do Đề tài "Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó" biên soạn

Nguồn: ĐTĐL.CN-23/17

Tài liệu do Đề tài "Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó" biên soạn

Nguồn: ĐTĐL.CN-23/17

Tài liệu do Đề tài "Nghiên cứu dự báo nguy cơ tai biến trượt lở mái dốc dọc các tuyến giao thông trọng điểm miền núi tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp ứng phó" biên soạn

Nguồn: ĐTĐL.CN-23/17

Mỗi người cần có trách nhiệm hơn với tính mạng và sự an toàn của bản thân và gia đình, tôn trọng tính mạng và sự an toàn của người khác trong cộng đồng!

Nguồn: Trung tâm Giáo dục và phát triển